POLITYKA PRYWATNOŚCI

Najważniejsze pojęcia związane z ochroną danych osobowych

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kim jesteśmy

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) jest SEOSEM24 – Pozycjonowanie stron www, Tworzenie stron www, Agencja reklamowa – Łukasz Wudyka, adres: ul. Rakowicka, nr 10B, lok. 4, 31-511 Kraków, REGON: 365765850, NIP: 5130096722

będący właścicielem serwisu internetowego   https://seosem24.pl/.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane na nasz adres mailowy info@seosem24.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego to robimy

 1. Komentarze na blogu

Jeżeli chcesz dodać komentarz na naszym blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail, imię i adres Twojej witryny. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest za pośrednictwem wtyczki wpDiscuz.

Polecamy zapoznanie się z polityką prywatności wtyczki wpDiscuz pod linkiem: https://wpdiscuz.com/docs/wpdiscuz-documentation/gdpr/.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z faktu dodania komentarza.

 1. Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

 1. Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktu, musisz nam przekazać swój adres e-mail, imię oraz numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi Twoją wiadomość.

Dane przekazane w formularzu przetwarzane są w celu identyfikacji Ciebie jako nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Korespondencja e-mail

Dane osobowe, podane przez Ciebie w korespondencji e-mail w sprawie niezwiązanej z zawartą z nami umową lub świadczonymi usługami, np. zapytania dotyczące oferty, przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji z Tobą i rozwiązania sprawy, z którą do nas przychodzisz.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

 1. Kontakt telefoniczny

W przypadku gdy wybierzesz jako formę kontaktu z nami drogę telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy poprosić Ciebie o podanie danych osobowych jednak tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

Podstawą prawną jest podobnie jak w przypadku korespondencji e-mail, prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego

Rejestrując się, za pośrednictwem formularza, w naszym Programie Partnerskim musisz przekazać nam swój adres e-mail, imię, nazwisko i nazwę użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Brief dotyczący projektu strony www i SEO

Wysyłając nam, za pośrednictwem formularza,  Brief dotyczący projektu strony www  lub Brief SEO , musisz przekazać nam swój adres e-mail, dane osoby do kontaktu, nazwę firmy, numer telefonu i adres strony www. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do identyfikacji Ciebie jako nadawcy oraz podjęcia działań w celu przygotowania oferty.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzani do podjęcia działań, przed zawarciem umowy i późniejszego wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Zakupy w sklepie

Chcąc dokonać zakupów w naszym sklepie, musisz przekazać nam dane do płatności, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane adresowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zakupu.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeżeli chcesz się bliżej zapoznać z zasadami dokonywania zakupów w naszym sklepie to zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony/

Może również zajść konieczność ujawnienia Twoich danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych (retencja)

W przypadku podstawę przetwarzania stanowi nasz uzasadniony interes, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.

W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Tobie następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • prawo uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@seosem24.pl.